ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Kiedy można ogłosić upadłość osoby fizycznej?

W praktyce bardzo wielu dłużników z dużą dozą ostrożności podchodzi do instytucji upadłości konsumenckiej. Powodem powyższego jest fakt, że nie wierzą, iż w ich przypadku może znaleźć zastosowanie. Tymczasem w obecnym stanie prawnym z oddłużenia w postępowaniu upadłościowym może skorzystać praktycznie każdy. W tym wpisie wyjaśnię kiedy można ogłosić upadłość osoby fizycznej.

Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Zgodnie z art. 10 pr. upadł., upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W związku z tym dłużnik będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli utracił możliwość wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawodawca w uzasadnieniu nowelizacji przepisów z 2019 roku wyjaśnił przedmiotowe zagadnienie. I tak „stan niewypłacalności osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie zachodził w przypadku, gdy z każdym upływającym miesiącem stan zadłużenia takiej osoby z tytułu nie wykonywanych zobowiązań pieniężnych będzie się pogłębiał, niezależnie od podejmowanych przez dłużnika działań zmierzających do spłaty zadłużenia”. Zakładając jednak, że „bliższe doprecyzowanie kryteriów pozwalających na ustalenie istnienia stanu niewypłacalności osoby fizycznej zostanie wypracowane przez orzecznictwo sądów, w oparciu o już istniejące w tym zakresie doświadczenia w zakresie upadłości osób fizycznych”.

Jak należy rozumieć pojęcie niewypłacalności?

Stan niewypłacalności, to nic innego jak nie wykonywanie przez dłużnika swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W praktyce najczęściej będzie to sytuacja, w której upadły ma wiele zobowiązań, np. kredytowych i nie płaci comiesięcznych rat. W perspektywie czasowej będzie to prowadziło do wypowiedzenia przedmiotowych umów przez bank. Żeby w następnym rzędzie skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. W art. 11 ust. 1a pr. upadł. wprowadzono domniemanie, że dłużnik jest niewypłacalny jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jest to jedyna przesłanka warunkująca upadłość osoby fizycznej, dlatego sądy spoglądają na nią niezwykle restrykcyjnie. Jeżeli dłużnik do samego końca stara się spłacać swoje zobowiązania, np. zaciągając na ten cel różnego rodzaju pożyczki, to w mojej ocenie taki wniosek nie będzie zasadny. Istotne jest zatem, żeby przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości mieć pewność, że ta przesłanka występuje.

Czy ilość zobowiązań ma znaczenie, aby ogłosić upadłość osoby fizycznej?

Z naukowego punktu widzenia nie. Wystarczy, że dłużnik ma jedno zobowiązanie, którego nie wykonuje. W świetle przepisów prawa upadłościowego i tak będzie mógł wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko i dłużnik będzie miał zwykle wiele zobowiązań. W mojej ocenie, czym mniejsze szanse na wyjście z długów, tym większe szanse na uzyskanie oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Jeżeli kwota samych odsetek jest tak duża, że dłużnik jest skazany tylko i wyłącznie na pogłębienie stanu zadłużenia, to zasadne będzie umorzenie tych zobowiązań.

Podsumowanie

Jedyną przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest istnienie stanu niewypłacalności osoby fizycznej. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd będzie bardzo restrykcyjnie badał, czy ta przesłanka wystąpiła. Dlatego w mojej ocenie zaciąganie kredytów lub pożyczek na spłatę pozostałych zobowiązań nie jest właściwe. Jeżeli stoisz przed takim wyborem, to lepszą drogą będzie rozważenie uzyskania oddłużenia w postępowaniu upadłościowym. Zanim jednak złożysz wniosek, zapraszam do zapoznania się z innym moim wpisem, w którym tłumaczę kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Łukasz Stępień

Redaktor naczelny

Prawnik i aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Interesuję się upadłością konsumencką i prawnymi formami pomocy osobom zadłużonym

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *